O autorze

Radosław SzymańskiNauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej„, „Szkoła dla rodziców i wychowawców„. Specjalista terapii neurobiologicznej – systemowej terapii funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Trener metody dydaktyczno-terapeutycznej „Ortograffiti” skierowanej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, niedosymulowanie dydaktyczno-środowiskowe, obniżona koncentracja uwagi, nadpobudliwość) rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Właściciel Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON. 

Współautor innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego oraz obudowy dydaktycznej „Trampolina do sukcesu”.

Autor pierwszego w Polsce woralu internetowego poświęconego nauczaniu w klasach I-III www.edukacjawczesnoszkolna.edu.pl

University teacher, methodological consultant of early school education, soft skills coach, children’s neuro-speech therapist – speech-language pathologist. Member of the Polish Logopedic Society. Methodological consultant of textbooks and school curricula for the pre-school and the primary – early school education. Sociotherapist and the executor of psychoeducational programs i.e. „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Expert of Cracow Method, the developmental therapy – systems therapy of the cognitive functions of children with different developmental and genetic disorders. Coach of the didactive and therapeutic method called “Ortograffiti” which is directed at children with specific learning disabilities (dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dysortographia, didactic and environmental understimulation, lowered attention span, hyperactivity). The method is highly recomended by the Polish Dyslexia Association. The owner of the Silesian Center for Child Development NEURON.

Co-author of the innovative primary school curriculum for the first stage of education and corresponding teaching aids „Trampolina do sukcesu”.

Author of the first in Poland website devoted to teaching in grades I-III http://www.edukacjawczesnoszkolna.edu.pl